การเลือกซื้อเครื่องสแำกนลายนิ้วมือ :

ออฟฟิศและโรงงานผลิตของเรา

หากคุณมองหาระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อหวังว่าระบบนี้จะช่วยลดงานและภาระต่างๆ ของคุณลดลงไปได้

คุณคิดได้ถูกต้อง แต่!!! มีผู้ใช้จำนวนมากซึ่งใช้ระบบนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดแทนที่จะช่วนลดภาระงาน

และค่าใช้จ่ายกลับเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆ ตามมาไม่เว้นแต่ละวัน เนื่องจากระบบสแกนลายนิ้วมือ

เป็นเทคโนโลยีใช้เทคนิคทางการประมวลผลแบบ Digital Image Processing ขั้นสูงซึ่งการที่เราจะทราบ

ลายนิ้วมือที่เรานำมาตรวจสอบนั้นคือบุคคลใดในจำนวนลายนิ้วมือหลายร้อยหลายพันคนลายนิ้วมือที่ได้

เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ

"Digital Image Processing"

ดังนั้นผู้ใช้จึงพบปัญหาบ่อยครั้ง เช่น เรื่องการที่คนหนึ่งมาสแกนแต่กลับกลายไปขึ้นชื่ออีกคนหนึ่ง หรือการ

สแกนแล้วเครื่องไม่อ่าน ปัญหาข้างต้นเหล่านี้มาจากสาเหตุจากเครื่อง สแกนที่มีคุณภาพต่ำ คือแทนที่การ

ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปแล้วจะเป็นการลงทุนครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นตามมาอีก

แต่เมื่อนำมาใช้กลับต้องมีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนตามมาตลอด จากตัวหัวอ่านที่มีความทนทานต่ำ เช่นหัวอ่าน

ประเภท " พลาสติกโพลิเมอร์ " หัวอ่านประเภทนี้จะเป็นส่วนที่ได้รับการสัมผัสตลอดเวลา หน้าเลนส์จึงเป็น

ส่วนที่ถูกสัมผัสตลอดเวลาพวกวัสดุตระกูลพลิเมอร์เองจะมีลักษณะคล้ายยาง เมื่อเกิดคราบสะสมก็จะไม่

สามารถทำความสะอาดด้วยการเช็ดธรรมดา

หรืออีกประการหนึ่งหน้าเลนส์ไม่สามารถทนรอยขีดข่วนจากของมีคมได้ และถ้าเป็นการใช้งานกับผู้ใช้ที่นิ้วมือ

มีคราบสารเคมีหรือน้ำมันเลอะ เช่น ตามโรงงาน หรือหน้างานก่อสร้าง เลนส์หน้าสัมผัสพวกโพลิเมอร์นั้น

จะถูกกัดจนบวมลอก เป็นผลใหัเครื่องสแกนไม่สามารถทำงานได้ อีกประเภทหนึ่งคือ ประเภทอ่านค่าความจุ

ไฟฟ้าของลายนิ้วมือ หรือตระกูล Silicon Sensor การทำงานคือ เอานิ้วมือสัมผัสกับหน้าเลนส์ที่เป็นโลหะ

โดยตรง และจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าผ่านลายนิ้วมือของเราเพื่อเก็บเป็นข้อมูล หัวอ่านประเภทนี้จะเกิด

คราบสะสมและเกิดรอยได้ง่ายเป็นเหตุให้ต้องทำการเปลี่ยนกันบ่อยครั้ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเราจะเชื่อถือระบบลายนิ้วมือตัวไหนได้บ้าง คำตอบของระบบนี้คือ

อยากใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
แต่ไม่มีความรู้จะทำอย่างไร?

เป็นนวัตกรรมทางระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่เป็นระบบ

ในอุดมคติอย่างแท้จริง

HI-TOP TECHNOLOGY Co., Ltd. • Copyright © 2017

Hot-Line : Tel - 081-171-1173 • E-Mail : somsak@hitop.co.th