นวัตกรรมแห่งการควบคุมบุคลากรในยุคปัจจุบัน :

ออฟฟิศและโรงงานผลิตของเรา

 

ในการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานท่านเคยพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

 

1. หากท่านใช้ระบบลงเวลาแบบเก่า เช่น การตอกบัตร ท่านต้องใช้บุคลากรเท่าใดในการ

รวบรวมบัตร การตรวจเช็คข้อมูลจากบัตรตอกและจำนวนบัตรซึ่งต้องมีการซื้อหมุนเวียนทุก

เดือน และปัญหาเรื่องการที่พนักงานตอกบัตรแทนกัน ท่านอาจต้องเสียพนักงานคนหนึ่งคน

ในการยืนเฝ้าเครื่องตอกบัตรในขณะที่พนักงานมาลงเวลางาน และข้อมูลที่ได้จากเครื่อง

ตอกบัตรนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องจัดการด้วยคนเท่านั้นไม่สามารถใช้งานโปรแกรมบริหารงาน

บุคคลที่่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้อย่างอัตโนมัติ

เครื่องตอกบัตร

2. ท่านอาจแก้ไขปัญหาในบางส่วนจากข้อ 1 ได้ในบางส่วนด้วยการหันมาใช้ระบบบัตรพนักงาน

เช่น Barcode บัตรแถบแม่เหล็ก, บัตร Smart Card, บัตร Proximity Card ท่านอาจแก้ปัญหา

ในส่วนที่ท่านต้องเสียเวลาบุคลากรในการเช็คเวลาและสามารถนำข้อมูลจากเครื่องไปใช้กับ

โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้อัตโนมัติก็จริง แต่จำนวนบัตรหมุนเวียนและปัญหากวนใจจาก

บัตรก็ยังไม่หมด เช่น พนักงานรูดบัตรแทนกัน พนักงานบัตรหาย บัตรเสียลืมนำบัตรมา และอื่นๆ

อีกมากมาย ก็ยังไม่หมดไป ท่านจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วย

 

" ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Scan) หรือ Fingerprint "

SOFTWARE DOWNLOAD

KNOWLEDGE

บัตร Barcode                     บัตร Proximity Card          บัตร Smart Card

ท่านสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงจะไม่มีการลงเวลาแทนกันได้อีกต่อไป ไม่เกิดปัญหาต่างๆ

ตามมาจากบัตร และไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอีก ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Scan)

จะมีขั้นตอนของการทำงานที่ง่ายๆ อยู่ 2 ขั้นตอนดังนี้

 

                    - ผู้ใช้งานต้องทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือต้นแบบ (Template) แล้วเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล แล้วจากนั้น

                      ก็ทำการส่งลายนิ้วมือไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

                    - ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานได้ที่เครื่องทันทีโดยการวางนิ้ว หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบ

                      จากเครื่อง (Verification) หากลายนิ้วมือของผู้ใช้งานถูกต้องตรงกับที่จัดเก็บก็จะมีเสียงบอก

                      สถานะว่าผ่าน ข้อมูลการสแกนก็จะเข้าสู่โปรแกรมรอการนำไปใช้อย่างอื่นต่อไป ดังรูป

จากรูปเป็นการเชื่อมต่อและใช้งานการลงเวลาพนักงานในปัจจุบันซึ่งเป็นที่นิยม ข้อมูลที่ได้จากการสแกน

ก็จะถูกส่งมาไว้ที่ส่วนกลางแล้วใช้โปรแกรมบริหารงานบุึึุคคลจัดการต่อไปอย่างอัตโนมัติ

HI-TOP TECHNOLOGY Co., Ltd. • Copyright © 2017

Hot-Line : Tel - 081-171-1173 • E-Mail : somsak@hitop.co.th