เทคโนโลยีของ Touch Screen  :

ออฟฟิศและโรงงานผลิตของเรา

โซลูชั่นส่วนใหญ่ที่อาศัยอินเตอร์เฟซเป็นการสัมผัสแทนการใช้ Keyboard และ Mouse นั้นจะใช้

Touch Screen เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ส่วนของเซ็นเซอร์ที่ตรวจการสัมผัส

ของแผงควบคุมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ มาประมวลผลเป็นพิกัดสัมผัสสุดท้ายคือส่วนของ

Software, Driver ซึ่งเป็นตัวเชื่อมกับ OS ทำให้ Touch Screen เป็นเสมือนอุปกรณ์อย่าง Mouse

ดังนั้น Application ต่างๆ ที่พัฒนาโดนใช้ Mouse เป็นอินเตอร์เฟส (ส่วนใหญ่) ก็สามารถนำไปใช้กับ

Touch Screen ได้ทันที อย่างไรก็ตามในการเลือก Touch Screen ที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย

และปัจจัยหนึ่งที่ต้องทราบคือ เรื่อง เทคโนโลยีของ Touch Screen แบบต่างๆ พร้อมทั้งจุดแข็งและ

จุดอ่อนของเทคโนโลยี

Resistive

เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง

เช่นร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพา

อย่าง PDA, Mobile เป็นต้น Touch Screen แบบ Resistive จะประกอบด้วยเลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่น

และเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านใน

ของ 2 เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์นี้จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ

โปร่งแสงในเวลาจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่ Touch Screen จะทำให้

วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่ง

ที่สัมผัส เมื่อคำนาณค่ากระแสตามแนวตั้งและแนวนอนก็จะำได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ

 

จุดแข็งของ Resistive

       ราคาไม่แพง

       สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้

       หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด

       กินไฟน้อย

Capacitive

เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความ

โปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเุภท เกมส์ Entertrainment

ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS โครงสร้างของ Touch

Screen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วย

อ็็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อน

แรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆ สัมผัสที่

จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุม

ก็จะคำนวณเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้

 

จุดแข็งของ Capacitive

       มีความคมชัด

       แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด

       หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด

Acousttic wave

ด้วยความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูงความแม่นยำทำให้มีการใช้งานเทคโนโลยี

Acousttiv wave ใน Application Kiosk Touh Screen แบบนี้จะมีตัวส่งสัญญาน

ซึ่งยึดติดไว้ที่ขอบกระจกเพื่อส่งสัญญานอุลตร้าโซนิกส์ไปทั้งสองระนาบ คลื่นเสียง

นี้จะสะท้อนผ่านไปทั้งพื้นผิวของกระจกมายังเซ็นเซอร์อีกด้านหนึ่ง เมื่อมีการสัมผัส

ด้วยนิ้วหรือสไตตัลที่มีปลายอ่อน จะมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นเสียง ทำให้แผง

ควบคุมสามารถวัดตำแหน่งการสัมผัสได้จาำกการเปลี่ยนแปลงขนาดของคลื่นเสียง

 

จุดแข็งของ Acousttic wave

       ภาพจะมีความคมชัด

       มีความทนทานมาก

       มีความแม่นยำสูง

       มีความสามารถในการตรวจจับตามแนวลึก (แกน Z) ได้ด้วย

       แผ่นแก้วด้านหน้ามีความคงทน

Hot-Line : Tel - 081-171-1173 • E-Mail : somsak@hitop.co.th

HI-TOP TECHNOLOGY Co., Ltd. • Copyright © 2017

Infared

Touch Screen แบบ Infared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนาดใหญ่

ในสถาบันการเงินและทางการทหาร เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจ

จับแสง ดังนั้นแทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับเทคโนโลยีอื่น

แต่จะทำเป็นกรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเนิดแสงที่

เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกัน จึงเป็นเสมือนกริดของลำแสงทั่วจอ เมื่อมีวัตถุใดสัมผัสก็จะไปตัด

ลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจ จับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถ

ทราบตำแหน่งพิกัดสัมผัสได้

 

จุดแข็งของ Infared

       แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ

       มีความแม่นยำสูง